สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับที่โรงแรมชาเทรียม รอยัล เลค ย่างกุ้ง แห่งสหภาพเมียนมาร์

HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN STAYED AT CHATRIUM HOTEL ROYAL LAKE YANGON

3-6 ตุลาคม 2558, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายสาย หมอก คำ รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และทรงประทับแรม ณ โรงแรมชาเทรียม รอยัล เลค ย่างกุ้ง

HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN STAYED AT CHATRIUM HOTEL ROYAL LAKE YANGON2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมชาเทรียม รอยัล เลค ย่างกุ้ง ซึ่งรัฐบาลเมียนมาร์จัดถวายเป็นที่ประทับแรม โดยมีนางสาวิตรี  รมยะรูป  กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองทวาย และสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นอกจากนี้ ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษา หมายเลข 15 กรุงเนปิดอว์ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ รวมทั้งการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หมายเลข 7 และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายเลข 6 กรุงย่างกุ้ง ซึ่งเข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงพบกับ นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และนายสาย หมอก คำ รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.