นิทรรศการจากขุนเขาสู่…ศิลปาชีพ

f1

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการ “จากขุนเขา สู่…ศิลปาชีพ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยจะเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่พระราชทานโครงการพระราชดำริช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้ดำรงชีพได้อย่างผาสุก โดยป่าก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์  นิทรรศการ “จากขุนเขา สู่…ศิลปาชีพ” นำเสนอแนวคิด จากศิลปาชีพบนขุนเขาสู่ศิลปกรรม ร่วมสมัย โดยนำศิลปะบนผืนผ้าที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวเขา 6 เผ่า มาออกแบบจัดแสดงในลักษณะศิลปกรรมสื่อผสม ซึ่งสะท้อนภาพโครงการตามพระราชดำรินับร้อยโครงการที่พระราชทานแก่ชาวไทยภูเขามาอย่างต่อเนื่องเกือบครึ่งศตวรรษ

f4

นิทรรศการจากขุนเขาสู่…ศิลปาชีพ เป็นงานนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวผลิตภัณฑ์ของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆในประเทศไทย ภายใต้แนวคิดที่นำเสนอเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา โดยนำศิลปะบนผืนผ้าที่แสดงถึงวิถีชีวิตของขาวเขา 6 เผ่า (เผ่ากะเหรี่ยง . เผ่าม้ง . เผ่าลาหู่(มูเซอ) , เผ่าลีซู(ลีซอ) , เผ่าเมี่ยน(เย้า) และ เผ่าอาข่า(อีก้อ)มาจัดแสดงให้ประชาชนได้รับชมได้อย่างสวยงาม

f3

นิทรรศการฯ แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็น 5 ชั้น คือ
ชั้นที่ 1 นำเสนอพระวิริยอุตสาหะของทั้งสองพระองค์ที่ทรงเปลี่ยนวิถีการทำมาหาเลี้ยงชีพของชาวไทยภูเขาซึ่งช่วยให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยใช้รูปเชิงสัญลักษณ์เพื่อบอกเล่าถึงชีวิตชาวไทยภูเขาในอดีตก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเยือน รวมทั้งพัฒนาการของวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่องตราบจนปัจจุบัน
ชั้นที่ 2 และ 3 แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีต่อชาวไทยภูเขาในรูปของโครงการตามพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพในพื้นที่ชาวเขา ๖ เผ่า ได้แก่ ม้ง กะเหรี่ยง เย้า(เมี่ยน) ลีซอ มูเซอ(ลาหู่) อีก้อ(อาข่า) ผ่านศิลปกรรมสื่อผสมผ้าชาวเขาที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของแต่ละชาติพันธุ์ รวมทั้งมีการสาธิตศิลปะการทอผ้าอันงดงามของชาวไทยภูเขาซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง
ชั้นที่ 4 แสดงพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ยังคงช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ชาวไทยภูเขาจากรุ่นสู่รุ่น โดยยังคงอัตลักษณ์ของทุกชาติพันธุ์ไว้ได้ตราบจนปัจจุบัน
ชั้นที่ 5 จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทักษะศิลปะผ้าชาวไทยภูเขา โดยผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถเข้าร่วมฝึกฝนและสร้างสรรค์ผลงานจากผ้าชาวไทยภูเขาได้ด้วยตนเอง หรือทดลองแต่งกายชุดชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ แล้วถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในมุมที่จัดไว้ให้ นอกจากนั้นยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากชาวเขาจำนวนมากและหลากหลายรูปแบบอีกด้วย

f2

งานนี้จะจัดแสดง ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 11 ตุลาคม 2559 ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ค่าเข้าชม 50 บาท ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.